CAST LIST  
Translated by Jennifer & Seagull.

For some effect sake, I have added a flash movie introducing the cast with some music, courtesy of zeocast. When you see this page, you should see a window pop up as well. The flash movie is in that pop up window.

Lin Jin Cai - Pang Xiang Lin
Chen Xiu Xia - Jie Rong
Chen Yao Hui - Huo Zheng Qi
Zhang Cai Ping - Yue Ling
Liu Wen Xian - Huang Ying Xun
Liu Yi Jun - Chen Ming Zhen
Lin Jun Sheng - Song Yi Min
He Yu Hua - Liu Yu Ting
Liao Sang - Shi Feng
Jiu Dian Jin Li - Ma Hui Zhen
Liu Zheng Yi - Lin Zai Pei
Lei Chun Fu - Xiao Hu Dou
Guo Tian Rong - Tan Xue Bin
Xiong Ge - Lin Yi Fang
Ah Yong - Nie Bing Xian 
Zhang Mu - Xiao Hui
Ah Xi - Hong Cheng Yang
Ah Zhong - Chen Ting
Ah Cheng - Zhou Chen Da


FastCounter by bCentral
Copyright (c) Oct 2001 Funn Lim. All Rights Reserved.
Added on 25-Oct-2001